Primăria or. Durleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţii

ANUNŢ

Primăria or. Durleşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • director al instituţiei preşcolare Grădiniţa-Creşă nr.3 “Făt-Frumos”, or.Durleşti.

Proba de concurs va fi desfăşurată în temeiul Ordinului Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 privind aprobarea “Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general” (în continuare Regulament).

La funcţia de director, pentru instituţiile de învăţământ preşcolar precitate, poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba de stat;
 6. este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 

Pentru participare la concurs, candidaţii depun personal sau prin reprezentant în bază de procură, la sediul Primăriei or.Durleşti, str.Alexandru cel Bun, 13, bir.13, prin poştă sau prin e-mail, până la 26 iulie 2016, ora 17:00.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ preşcolare vor înaita dosarele de participare la sdiul primăriei citat supra, în zilele lucrătoare între orele 8:00 – 17:00.

 

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la  Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert / evaluator naţional / internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Dispoziţiile pct.21 alineatul trei se aplică în mod corespunzător.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii ordinului de numire.

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

 

* Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunţului succint, informaţiei privind concursul) sînt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

Coordonat primar Şaran Eleonora

Descarca documentul