Proiecte de decizie

DISPOZIŢIE din   05.09.2015  

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului local


DISPOZIŢIE din   05.09.2015   
Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului local

În baza art.29 a Legii nr.436-XVI din 28.12.06 „Privind administraţia publică locală”, Primarul or.Durleşti   DISPUNE:   
1.Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului or.Durleşti la data de 09.10.2015, ora 15.00, în incinta Primăriei or.Durleşti cu următoarea ordine de zi:

3/1.1Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului oraşului Durleşti pe primul semestru al anului 2015
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.2 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  din contul sursei de finanţare
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.3 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  din contul veniturilor acumulate peste prevederile planului anual.
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.4 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015 prin redistribuirea alocaţiilor bugetului or.Durleşti între grupurile principale de cheltuieli, păstrînd echilibrul bugetar
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti
3/1.5 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  prin redistribuirea alocațiilor .
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.6 Cu privire la modificarea deciziei  CLD nr.1.1 din 17.02.2015 ” Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015 din contul soldurilor mijloacelor disponibile ale bugetului or.Durleşti formate la  31.12.2014 (anexa nr.1)
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.7 Cu privire la trecerea la pierderi
RAPORTOR: dna  A. Mîndru
contabil-şef adjunct al
Primăriei or.Durleşti

3/1.8  Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi primirea cu titlu gratuit  în proprietatea publică locală
RAPORTOR: dna  A. Mîndru
contabil-şef adjunct al
Primăriei or.Durleşti

3/1.9  Cu privire la alocarea mijloacelor din contul Fondului de rezervă
RAPORTOR: dna L.Vitiuc,
contabil-şef al Primăriei or.Durleşti

3/1.10  Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a garajului
RAPORTOR: dna  V. Olan specialist                                  în amenajarea teritoriului  al Primăriei or.Durleşti

3/1.11  Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor
RAPORTOR: dl L.Cristal,
inginer cadastral

3/1.12  Cu privire la modificarea deciziei
RAPORTOR: dna E.Scorţenschi,                
jurist al Primăriei or.Durleşti

3/1.13  Cu privire la anularea  deciziei
RAPORTOR: dna E.Scorţenschi,                
jurist al Primăriei or.Durleşti

3/1.14  Cu privire la examinarea cererilor
RAPORTOR: dna E.Scorţenschi,                
jurist al Primăriei or.Durleşti 
dl L.Cristal, inginer cadastral

3/1.15  Cu privire la confirmarea modului de folosinţă a terenului.
RAPORTOR: dna E.Scorţenschi,                
jurist al Primăriei or.Durleşti
3/1.16 Cu privire la formarea bunului imobil
RAPORTOR:dl L.Cristal, inginer
cadastral al primăriei or. Durleşti

3/1.17 Cu privire la formarea bunurilor imobile, prin divizarea bunului imobil, amplasat în mun. Chişinău or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 25
RAPORTOR:dl L.Cristal, inginer
cadastral al primăriei or. Durleşti

3/1.18 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
RAPORTOR: dl L.Cristal,
inginer cadastral

3/1.19 Cu privire la  înregistrarea terenului după APL
RAPORTOR: dl L.Cristal,
inginer cadastral

3/1.20  Cu privire la  modificarea  planului  general urbanistic
RAPORTOR: dna A.Durleştean,     arhitect al Primăriei or.Durleşti

3/1.21  Cu privire la aprobarea Dosarului tehnic şi actualizarea planului cadastral a sectorului de teren cu nr. cadastral  0121117465, din or. Durleşti, str. Burebista, 36A
RAPORTOR: dl L.Cristal,
inginer cadastral

3/1.22  Cu privire la radierea din registrul bunurilor imobile
RAPORTOR: dl L.Cristal,
inginer cadastral

3/1.23  Cu privire la shimbarea destinaţiei imobilului
RAPORTOR: dna A.Durleştean,     arhitect al Primăriei or.Durleşti

3/1.24  Cu privire la legiferarea garajului
RAPORTOR: dna  V. Olan specialist                                  în amenajarea teritoriului  al Primăriei or.Durleşti

 

 

Primar                                                                  Eleonora Şaran

 

3/1.1 Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului orașului Durlești pe primul semestru al anului  2015

        Avînd în vedere raportul despre executarea  bugetului oraşului Durleşti pe primul semestru anul 2015, în temeiul art.29(3) din Legea  Nr.397-XV din 16 Octombrie 2003” Privind finanţele publice locale”, art.14 alin.2 lit. n),art.19 alin.4 din Legea nr.436-XVI  din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Decizia CLD nr.11.1 din 23 decembrie 2014 ”Cu privire la aprobarea bugetului or.Durlești în lectura II pe anul 2015” Consiliul oraşului Durleşti DECIDE:
1.Se audiază raportul privind   executarea bugetului  oraşului Durleşti pe I semestu anul 2015, conform  anexelor  nr. 1  şi 2 1a prezenta Decizie.
2.Viceprimarul de ramură, va asigura controlul asupra  realizării sarcinii de colectare a veniturilor prevăzute în bugetul oraşului Durleşti pentru primul semestru al anului 2015
3. Specialistul în planificare, (dl Petru Lungu), v-a întreprinde un şir de măsuri în vederea acumulării veniturilor prevăzute, prin:
- efectuarea controlului asupra executării bugetului către planul prevăzut şi v-a informa viceprimarul de ramură despre rezultatele acestuia.
- v-a  analiza  toate contractele de vînzare cumpărare a terenurilor proprietate publică a UAT, încheiate de primărie, precum şi contractele de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi altă destinaţie decît agricolă, în comun accord cu specialiştii dna Valentina Olan şi dl Leonid Cristal pe perioada anilor 2007-2015, în vederea identificării  datoriilor  formate, precum şi a corectitudinii ce ţine de suprafaţa, bonitatea şi amplasarea  terenurilor sus menţionate.
-v-a întreprinde un control (cu  ieşirea în teren), a agenţilor din teritoriu cu verificarea tipului de servicii prestate în corespundere cu prevederile autorizaţiei eliberate de primărie, cu verificarea numărului de angajaţi, corectitudinii livrării plăţilor către buget ( verificarea  codului teritorial)
4.Specialiştii în problemele perceperii fiscale ( dna Natalia Cotorobai, dna Angela  Cibotari) vor asigura colectarea impozitelor pe proprietate prevăzute de buget, vor întreprinde măsuri  concrete cu scopul diminuării restanţelor la impozitele pe proprietate a contribuabililor pentru anii precedenţi .
5. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar ( dnul Leonid Cristal); specialistul în amenajarea teritoriului (dna Valentina Olan); arhitecr ( dna Angela Durleştean); specialistul în relaţii cu publicul (dna Tatiana Moldovan),  vor conlucra cu viceprimarul de ramură, cu  specialistul în planificare (dl Petru Lungu), în vederea  organizării activităţii  privind încasarea  la timp şi în volum deplin a  taxelor locale, precum şi a  plăţilor din serviciile prestate de autorităţile executive

7.Executorii de buget, ordonatorii terţiari de credite, pe parcursul anului 2015, vor asigura:

 • Respectarea prevederilor bugetare aprobate la cheltuielile limitate, cu scopul neadmiterii datoriilor către furnizorii complexului termoenergetic; ordonatorul terţiar de credite al inst.preşcolare gr.nr.2, dna Elena Oancea va intensifica controlul asupra consumului de energie electrică care este permanent în creştere (de la 7,0mii lei a crescut la peste 20,0mii lei lunar, de la instalarea cazanelor electrice in instituţie) şi care a adus  supracheltuieli majore la buget pe prima jumătate a anului în curs.
 • Controlul riguros asupra utilizăriii eficiente  a mijloacelor publice, întreprinderea măsurilor  de econimisire a acestora în scopul menţinerii echilibrului bugetar.
 • Acumularea ritmică a veniturilor prevăzute de la prestarea serviciilor contra plată la componenta mijloace speciale: ( ordonatorii de credite ale instituţiilor preşcolare) vor întreprinde măsuri concrete la redresarea situaţiei privind asigurarea fregvenţei copiilor conform planului de reţea, astfel asigurînd executarea planului la acumularea veniturilor din plăţile părinteşi pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare; ordonatorul  terţiar de credite al căminului cultural (director dl Victor Celan) v-a întreprinde măsuri concrete, în comun accord cu consilierul juridic, dna Eleonora Scorţînschi, întru redresarea situaţiei la achitarea datoriilor formate din darea în chirie/arendă a spaţiilor căminului cultural şi sediului vechi a primăriei (Poşta Moldovei  -118,2 mii lei şi Marinela Iurius – 32,2 mii lei, SRL Lili/1.7 mii lei-Iurie Cernean/ 4.0 mii lei; Tîrziu Oleg / 3.6 mii lei; AVE Ungheni / 35.5 mii lei la situaţia din 01.01.2013)

8.Consilierul juridic al primăriei, d-na Eleonora Scorţînschi, specialistul în planificare dl Petru Lungu, responsabilul de perfectarea şi încheerea contractelor Achiţiţii publice vor întreprinde măsuri concrete pentru respectarea condiţiilor contractelor încheiate pentru  anul 2015, cu agenţii economici, şi înregistrarea acestora prin sistemul trezorerial, avîndu-se în vedere valorificarea deplină a mijloacelor  bugetare şi speciale, prevăzute în devizele  de cheltuieli pe anul bugetar, respectînd prevederile Legislaţiei în vigoare în domeniul Achiziţiilor publice.
9.Contabilitatea centralizată,(contabil-şef d-na L.Vitiuc)
9.1Va analiza lunar  mersul executării bugetului UAT Durleşti aprobat pe anul 2015, şi de comun accord cu executorii de buget , luînd măsuri întru achitarea datoriilor creditoare  formate, în limita alocaţiilor aprobate, rectificate pe anul 2015;
9.2 V-a înainta consiliului local  Durleşti , în baza analizei executării bugetului pentru anul 2015, propuneri privind  ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale  de acumulare a veniturilor, în scopul menţinerii echilibrului  bugetar, conform prevederilor  art.12(4) din Legea nr.397-XVdin 16.10.2003 ”Privind finanţele publice locale”
10.Primarul   Dna Eleonora Șaran  v-a asigura controlul  prezentei Decizii.
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.2 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  din contul sursei de finanţare .
Avînd ca scop continuarea lucrărilor de trasare a reţelelor de apeduct și canalizare menager-fecaloidă în localitate, restabilirea străzilor în urma trasării rețelelor, ţinînd cont de  multiplele adresări din partea locatarilor cu solicitarea suportului  financiar sau material cu  contribuţie echivalentă, se operează modificări la buget   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:
1. Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului oraşului Durleşti în sumă de 495 827.76 lei, conform anexei nr.1

 • Se stabileşte ca sursă de finanţare a cheltuielilor sînt mijloacele obţinute de la vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT,obţinute peste prevederile anuale a planului ( capitol 29.8), în sumă de 495 827,00 lei, conform anexei nr.3
 • Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015 pornind de la  prevederile prezentei Decizii
 • Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti, N.Crudu

Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.3.1 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  din contul veniturilor acumulate peste prevederile planului anual.
Cu scopul acoperirii cheltuielilor parvenite suplimentar, se operează modificări la buget   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:
1. Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului oraşului Durleşti în sumă de 276 673,00lei,  conform anexei nr.2

 • Se stabileşte ca sursă de finanţare a cheltuielilor suplimentare sînt veniturile acumulate  peste prevederile anuale a planului aprobat ,  în sumă de 276 673,00 lei.
 • Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015 pornind de la       prevederile prezentei Decizii
 • Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti, N.Crudu

Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.3.2 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  din contul veniturilor acumulate peste prevederile planului anual .
În legătură cu încetarea mandatului demnitarului, și necesitatea achitării plăților către salariat art.17(1),Capitol III, Legea nr.199 din 16.07.2010, se operează modificări la buget   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:
1. Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului oraşului Durleşti, ”Componenta de bază” în sumă de 30 200,00 lei, cu scopul achitării indemnizației unice egale cu două salarii ale funcției, plus încă pentru una lună, în cazul neîncadrării în cîmpul muncii după 2 luni de la încetarea mandatului (grup de cheltuieli 01.02.015 ”Autoritățile executive ale APL” articol de cheltuieli 135.31 ”Indemnizatii achitate la incetarea raporturilor de munca”
2Se stabileşte ca sursă de finanţare a cheltuielilor sînt mijloacele obţinute  din contul veniturilor acumulate peste prevederile planului anual, sumă de 30 200,00 lei.
3.Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015 pornind de la       prevederile prezentei Decizii
4.Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti, E.Șaran.
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.4 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015 prin redistribuirea alocaţiilor bugetului or.Durleşti între grupurile principale de cheltuieli, păstrînd echilibrul bugetar
Cu scopul ajustării cheltuielilor de casă și efective către planurile precizate , legate de efectuarea lucrărilor de reparație capitală a cabinetuuli radiologic la Centrul de Sănătate se propun modificări la bugetul oraşului Durleşti, prin redistribuirea alocaţiilor,   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti DECIDE:
1. Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Durleşti  pe anul 2015, prin redistribuirea alocaţiilor în sumă totală de  419 000,00 lei, din contul alocațiilor atribuite anterior Centrului de sănătate  pentru finanțarea lucrărilor de reparaţie a cabinetului radiologic ,”Componenta de bază” grup de cheltuieli 09.05.220, Cheltuieli de sănătate, articol de cheltuieli 271.15 ”Alte transferuri de capital în interiorul țării” la grupul de cheltuieli 20.09.214 ”Cheltuieli neatribuite altor grupuri principale”articol de cheltuieli 243.03 ”Reparația capitală a obiectelor de menire socială” destinația alocației rîmînînd neschimbată ( din motivul contractării lucrărilor de către primărie)
2.Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura   controlul executării prezentei decizii.
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.5 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015  prin redistribuirea alocațiilor .
Examinînd situația pe întreg sistem preșcolar din or.Durlești, care denotă stringenta necesitate de a crea locuri pentru 212 copii din listele de așteptare în instituția preșcolară nr.201, se permite redistribuirea sumei de 875,0mii lei, (atribuite anterior, prin Decizia CLD nr.4.1 din 27.04.2015 la gr.nr.3 amplasată  în cartierul Caucaz, cu destinația de reconstrucţie a instituției),și suma de 500,0 mii lei atribuită anterior la cheltuieli de reparație capitală gr.nr.3, cartier Caucaz, prin intermediul FISM-ului , pentru  implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul Romîniei  instituțiilor preșcolare din Republica Moldova (Hot.Guvernului RM nr.436 din 10.06.2014) și în legătură cu expirarea contractului încheiat  cu executorul de lucrări( ternen de valabilitate 30.09.2015)  prin operarea modificărilor la buget   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:
1. Se permite redistribuirea sumei de 500 000,00 lei , componenta ”Proiecte investiționale” mijloace financiare alocate pentru  implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată  de Guvernul Romîniei  pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova,  de la instituția preșcolară de învățămînt nr.3,str.Caucazului,51 codul instituției 5256, la instituția preșcolară nr.201, str.Gribov,12 codul instituției 5255, grup de cheltuieli 06.01.723, articol de cheltuieli 243.03 ”Reparația capitală a obiectelor social-culturale”

 • Se permite redistribuirea sumei de 875 000,00 lei componenta ”Proiecte investiționale”, după cum urmează:
  • Suma de 35 000,00 lei de la instituția preșcolară de învățămînt nr.3,str.Caucazului,51 codul instituției 5256, la instituția preșcolară nr.201, str.Gribov,12 codul instituției 5255, grup de cheltuieli 06.01.723, articol de cheltuieli 243.03 ”Reparația capitală a obiectelor social-culturale”(Costul devizului de cheltuieli constituie 520,0 mii lei)
  •  Suma de 840 000,00 lei de la instituția preșcolară de învățămînt nr.3,str.Caucazului,51 codul instituției 5256, la lucrări de amenajare a orașului, ”Componenta de Bază”grup de cheltuieli 15.02.179 ”Gospodăria comunală și gospodăria de exloatare a fondului de locuințe”, articol 131.05 ”Transferuri pentru amenajarea teritoriului”cu destinația:  finanțării lucrărilor de pavare a trotuarelorr din str.Cartușa pe stîînga și dreapta de la liceul Hyperion.
 • Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015 pornind de la       prevederile prezentei Decizii.

4.0 Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului,dna Eleonora Șaran
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.6 Cu privire la modificarea deciziei  CLD nr.1.1 din 17.02.2015 ” Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2015 din contul soldurilor mijloacelor disponibile ale bugetului or.Durleşti formate la  31.12.2014 (anexa nr.1)
Dat fiind faptul achitării datoriei anului precedent pentru lucrări de reparație  a străzilor Cartușa și Livezilor din contul bugetului local, total în sumă de 567 897,07lei, care a inclus și suma de 164 735,24 lei (factura fiscală nr.JB3446749 din 22.12.2014), ulterior  planificată din contul bugetului municipal cu destinație: pentru achitarea datoriilor  ,în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.11.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”,Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:

 • Se modifică  anexa nr.1 la decizia CLD nr.1.1 din 17.02.2015 cu înlocuirea textului  din  rd.2.2 cu următorul: Alocaţie financiară destinată achitarii datoriilor  pentru lucrări de reparaţie capitală a străzilor : Obiectivul    „Reparaţia capitară a străzilor Cartuşa şi Livezilor  din oraşul Durleşti,  municipiul Chişinău” sursa 5 în sumă de 12 242.49 lei  şi din contul alocaţilor din buget local  a sumei de 403 161,83 lei, executate  în tr.IV anul 2014, Datoria de 164 735,24lei , formată în urma executării  lucrărilor de reparație a str.Cartușa și Livezilor, conform facturii fiscale nr.JB3446749 din 22.12.2014 urmează a fi achitată din contul bugetului municipal , conform anexei nr.23 la decizia CMC nr.1/3 din 17.03.2015.
 • Suma în valoare  de 164 735,24lei (diferența formată în urma modificării expuse în pt.1.0) se direcționează la finanțarea lucrărilor de pavare a trotuarelor  pe str. str.Ștefan Vodă pînă la Cișmelelor pe dreapta, care urmează a fi contractate anul curent 2015, dat fiind faptul alocațiilor suplimentare  în acest scop din contul bugetului municipal. conform anexei nr.23 la decizia CMC nr.1/3 din 17.03.2015
 • Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului or. Durleşti, E.Șaran.

Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.7.1  Cu privire la trecerea la pierderi
În baza rapoartelor de defectare , întocmite de SRL “RADU” la 27 mai 2015, ţinînd cont de faptul că echipamentele  din gestiunea aparatului executiv sunt învechite şi piese pentru ele nu se mai produc , reparaţia acestora find nerentabilă , în conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 “Cu privire la Finanţele Publice Locale “ , în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 – XVI din 28.12.2006 “Privind Administraţia Publică Locală” Consiliul oraşului Durleşti DECIDE :
1.Se permite casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea  aparatului executiv , anul producerii 2000-2004 uzate comlet în număr de 16 unităţi în sumă totală de 149 547,35 lei , conform anexei nr.1.
2.Contabilitatea va perfecta pachetul de documente de casare a bunurilor materiale , conform legislaţiei în vigoare .
3.Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti Eleonora Şaran .
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.7.2 Cu privire la trecerea la pierderi a unităţilor de transport
În baza demersului înaintat de către directorul ÎM “Regia Autosalubritate-Amenajare Durleşti “ dnl Cravcescu Victor cu privire la casarea mijloacelor de transport primite de la Primăria or.Durleşti cu drept de administrare economică conform deciziei nr.4.2 din 28 iulie 2006  al Consiliului orăşănesc Durleşti , in temeiul   actelor de evaluare a mijloacelor de transport din 03  mai 2015 , întocmite de expertiza independentă “Exauto-Plus”   ,  în conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 “Cu privire la Finanţele Publice Locale “ , în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 – XVI din 28.12.2006 “Privind Administraţia Publică Locală” Consiliul oraşului Durleşti DECIDE :

1.Se permite casarea  unităţilor de transport  , uzate complet , în număr de 3 bucăţi , în suma totală de 391 700,00 lei , conform anexei nr.1
2.Contabilitatea va perfecta documentaţia de casare a unităţilor de transport , conform legislaţiei în vigoare .
3.Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti Eleonora Şaran .
Avizul comisiei buget -pozitiv

3/1.8  Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi primirea cu titlu gratuit  în proprietatea publică locală
Conform deciziei Consiliului municipiului Chişinău nr.3/23 din 19 mai 2015 “Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi transmiterea lor la balanţă” , în temeiul actului de primire-predare cu titlu gratuit , la baza căruia stă procesul verbal de recepţie finală nr.21 din 27.02.2015 cu denumirea obiectivului “Reparaţia stradelei IV Vovinţeni or.Durleşti” , avizo nr.48 din 01 iulie 2015 şi factura fiscală EWAB 000230342 cu suma de 962319,20 lei  , emise de ÎM “Direcţia construcţii capitale”  în conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 “Cu privire la Finanţele Publice Locale “ , în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 – XVI din 28.12.2006 “Privind Administraţia Publică Locală” Consiliul oraşului Durleşti DECIDE :

1.Se permite primirea cu titlu gratuit în proprietatea publică locală a Primăriei or.Durleşti costul obiectivului “Reparaţia stradelei IV Vovinţeni” , ce constituie 962 319,20 lei
2.Contabilitatea va perfecta documentaţia de casare a bunurilor materiale , conform legislaţiei în vigoare .
3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti Eleonora Şaran .
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.9 Cu privire la alocarea mijloacelor din contul Fondului de rezervă
În legătură cu adresările multiple , cereri depuse de cetăţeni  cu solicitarea ajutoarelor materiale, se întroduc modificări la buget   în conformitate cu art.27 (2)  27 (3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale”, în temeiul art.14 (2) lit.n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală”  Decizia Consiliului Local Durleşti nr.12.1 din 23 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului  Durleşti, În lectura II pentru anul 2015”, anexa nr.7, Consiliul oraşului Durleşti DECIDE:
1.Se  permite alocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de rezervă al primăriei or.Durleşti, în sumă totală de 45 000,00 lei cu scopul acordării ajutorului material conform  procesului verbal nr.3 din 30.09. 2015 al grupului de lucru pentru acordarea ajutoarelor materiale din contul fondului de rezervă al primăriei oraşului Durleşti,  persoanelor  cu probleme de sănătate; stare grea materială , în baza cererilor depuse  pe perioada  ianuarie-septembrie 2015, conform anchetelor sociale perfectate de angajații sociali
Procesul Verbal al Şedinţei grupului de lucru este parte integrantă a prezentei Decizii.
2.Se operează modificările de rigoare  în bugetul oraşului Durleşti  pe anul 2015 pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oraşului Durleşti , Dna Eleonora :aran V-a asigura   controlul executării prezentei decizii.
Avizul comisiei buget- pozitiv

3/1.10.1 Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a garajului
În baza  art.14 a Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Legea privind preţul  normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîntului, examinînd cererea depusă  de   cet.Mihalachi Alexandru, domiciliat în or.Durleşti, str. Marinescu nr. 24 ap.1,  Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.  A permite  prelungirea  contractului de locaţiune nr. 22 din 28.05.2010  încheiat  între  Primăria or.Durleşti şi cet.Mihalachi Alexandru pe bunul imobil cu nr.cadastral 0121117609, cu suprafaţa 23 m.p. amplasat în or.Durleşti, str. Marinescu  nr.48, box 13  pe un termen  de 3 ani, pînă la data 28.05.2018.
2.Beneficiarul va   înregistra  acordul adiţional de modificare a contractului  de locaţiune  nr. 22 din 28.05.2010  la OCT Chişinău în Registrul bunurilor imobile. 
3.Controlul  executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.10.2 Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a garajului
În baza  art.14 a Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Legea privind preţul  normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîn- tului, examinînd cererea depusă de cet.Golub Maria, domiciliat în or.Durleşti, str. Marinescu nr. 50 ap.11,  Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.  A permite  prelungirea  contractului de locaţiune nr. 25 din 03.06.2010  încheiat  între  Primăria or.Durleşti şi cet.Golub Maria pe bunul imobil cu nr.cadastral 0121117612, cu suprafaţa 26 m.p. amplasat în or.Durleşti, str.Marinescu  nr.48, box. 3  pe un termen  de 3 ani, pînă la data 01.07.2018.
2. Beneficiarul va înregistra  acordul adiţional de modificare a contractului de locaţiune  nr.25 din 03.06.2010  la OCT Chişinău în Registrul bunurilor imobile. 
3. Controlul  executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.10.3  Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a garajului
În baza  art.14 a Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Legea privind preţul  normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîntului, examinînd cererea depusă  de   cet.Ochişor Liuba, domiciliată în or.Durleşti, str. Marinescu nr. 50 ap.2,  Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.  A permite  prelungirea  contractului de locaţiune nr. 20 din 28.05.2010  încheiat  între  Primăria or.Durleşti şi cet.Ochişor Liuba pe bunul imobil cu cu nr.cadastral 0121117611, cu suprafaţa 29 m.p. amplasat în or.Durleşti, str. Marinescu  nr.48, box 16  pe un termen  de 3 ani, pînă la data 28.05.2018.
2.Beneficiarul va   înregistra  acordul adiţional de modificare a contractului  de locaţiune  nr. 20 din 28.05.2010  la OCT Chişinău în Registrul bunurilor imobile. 
3.Controlul  executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.11 Cu  privire la schimbarea destinaţiei terenurilor
În scopul implementării planului urbanistic general al or. Durleşti şi luînd în consideraţie că, terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini) au fost incluse în hotarele intravilanului or. Durleşti, care conform art. 39 dun Codul Funciar se consideră terenuri destinate construcţiiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii, în temeiul art.14 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, în  baza  cererii  depusă  de  SRL ”Olgalex”, cu sediul în or. Durleşti, str N.Dimo, 46  Consiliul oraşului Durleşti  DECIDE:
1.A modifica statutul terenului cu nr.cadastral 0121106697, cu suprafaţa de 0,0435 ha. din teren „ grădină” în teren cu destinaţie construcţie.
2.Beneficiarul se obligă:
2.1. Să elaboreze documentaţia cadstrală cu privire la modificarea statutului terenului cu nr.cadastral 0121106697, cu suprafaţa de 0,0435 ha.
2.2. Să înregistreze modificările respective la OCT Chişinău.
2.3. Să obţină certificatul de urbanism de la Primăria oraşului Durleşti, în cazul edificării unor construcţii, amenajări etc.
3. La folosirea terenului beneficiarul se obligă să asigure:
3.1. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare şi urbanistice. 
3.2. Neadmiterea îngrădirii terenului fără acordul Primăriei oraşului Durleşti.
3.3.Neadmiterea edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de Primăria oraşului Durleşti.
4.Cheltuielile ce ţin de elaborarea şi înregistrarea documentaţiei cadstrale actualizate vor fi suportate de către beneficiar.
5.Inginerul cadastral al Primăriei oraşului Durleşti, va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii, se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.12  Cu privire la modificarea deciziei
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală”, în baza  cererii cet. Sajina Liubovi, dom or. Durleşti str. Sadovaia 73 B,  cu privire la   modificarea deciziei nr.4.13  din 27.04.2015,” Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren” Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A opera modificări în preambulul deciziei  nr.4.13  din 27.04.2015,” Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren” precum şi  pct.1 şi pct. 2 a Deciziei Consiliului or.Durleşti  nr.4.13  din 27.04.2015,” Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren” prin mdificarea numărului cadastral din” 02121118242” în „0121118242” în rest decizia rămîne nemodificată.
2.A remite prezenta decizie cet. Sajina Liubovi.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Secretarului Consiliului or.Durleşti, dl A.Balan.
Avizul comisiei juridice pozitiv

3/1.13.1 Cu privire la anularea deciziei
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, examenînd cererea cet. Levinţa Iulia  domiciliata in or. Durlesti, str.Vasile Lupu, 2, privind anularea deciziei nr.5.8.7 din data de 13.11.2007 „Cu privire la  anularea  titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren”, luînd în consideraţie Decizia Curţii de Apel  Chişinău  nr. 2a-2328/11 din 25.05.2011, Consiliul  or.  Durleşti    DECIDE:
1.A abroga  Decizia Consiliului or.Durleşti nr. 5.8.7 din data de 13.11.2007 „Cu privire la  anularea  titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren”,
2..A remite prezenta decizie  cet. Levinţa Iulia.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Secretarului Consiliului or. Durleşti dlui Andrei Balan
 Avizul comisiei juridice pozitiv

3/1.13.2 Cu privire la anularea deciziei
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, examenînd cererea cet. Rotaru Valentina domiciliată în mun. Chişinău, str. Doina şi Ion  Aldea-Teodorovici, 18/1 ap. 94,  cu privire la anularea   Decizia Consiliului or.Durleşti nr.1.14.19  din data de 28.02.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor”. Consiliul  or.  Durleşti    DECIDE:
1.A abroga  Decizia Consiliului or.Durleşti nr.1.14.19  din data de 28.02.2014 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor”.
4.A remite prezenta decizie  cet. Rotaru Valentina
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Secretarului Consiliului or. Durleşti, dlui Andrei Balan
Avizul comisiei juridice pozitiv

3/1.14.1  Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet,  Cimpoeş Alexandru domiciliat în or.Durleşti, str.Rediul Mic,12  cu privire la modificarea deciziei 10.11.1 din 16.12.2014, „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor”, în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” , Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet, Cimpoeş Alexandru  cu privire  la modificarea deciziei 10.11.1 din 16.12.2014, „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor” prin modificarea suprafeţei din 700 m.p.  în 1499 m.p. pe motiv că conform datelor din Registrul Bunurilor Imobile terenul cu nr. cadastral 0121100102 ulterior substituit cu nr. cadastral  0121118161 amplasat în or. Durleşti str. Rediul Mic nr. 12, are suprafaţa de 0,07 ha
2.A remite prezenta decizie cet. Cimpoeş Alexandru.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dei Eleonora Şaran
Avizul comisiei juridice pozitiv

3/1.14.2 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Telpiz Zinaida, domiciliat în or.Durleşti, str, Livezilor,1 privind cvumpărarea terenului surplus şi în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Telpiz Zinaida, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durleşti str. Livezilor, 1.
2.A remite prezenta decizie cet. Telpiz Zinaida.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.3  Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea SRL ”Vit – Polimer” în persoana directorului Telpiz Vladimir, cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 B, privind aprobarera Dosarului tehnic la actualizarea planului cadastral a sectorului de teren și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor SRL ”Vit – Polimer” în persoana directorului Telpiz Vladimir, privind aprobarera Dosarului tehnic la actualizarea planului cadastral a sectorului de teren cu nr. cadastral 0121117504, din or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70B.
2.A remite prezenta decizie SRL ”Vit – Polimer”.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.4 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Onofrei Ana, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești str. M. Sadoveanu, 116, privind anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Onofrei Ana, privind anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din or. Durlești str. M. Sadoveanu, 116A.
2.A remite prezenta decizie cet. Onofrei Ana.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.5 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Mihalachi Jana, domiciliată în mun. Chișinău, str. V. Belinschi, 69 ap. 13, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Mihalachi Jana, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. A. Donici, 32.
2.A remite prezenta decizie cet. Mihalachi Jana.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.6 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Samsonov Ivan, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. M. Sadoveanu, 164, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Samsonov Ivan, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. M. Sadoveanu, 164.
2.A remite prezenta decizie cet. Samsonov Ivan.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.7 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Braga  Eugenia, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești, str. M. Sadoveanu, 156, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Braga  Eugenia, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. M. Sadoveanu, 156.
2.A remite prezenta decizie cet. Braga  Eugenia.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.8 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Braga  Gheorghe, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. M. Sadoveanu, 156, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Braga  Gheorghe, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. M. Sadoveanu, 156.
2.A remite prezenta decizie cet. Braga  Gheorghe.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.9 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Nahaba Nadejda, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Hotinului, 16, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Nahaba Nadejda, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. Hotinului, 16.
2.A remite prezenta decizie cet. Nahaba Nadejda.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.10 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Buzuleac Vasile, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Hotinului, 16, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Buzuleac Vasile, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. Hotinului, 16.
2.A remite prezenta decizie cet. Buzuleac Vasile.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.11 Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Draguțan Valentina, domiciliată în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei. 102 ap. 102, privind cumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Draguțan Valentina, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. Hotinului, 35.
2.A remite prezenta decizie cet. Draguțan Valentina.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.14.12Cu privire la examinarea cererilor
Examinînd cererea cet. Gore Pavel, domiciliat în or.Durleşti, str, Decebal, 16, privind cvumpărarea terenului surplus și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A refuza solicitărilor cet. Gore Pavel, privind cumpărarea terenului surplus din or. Durlești str. Decebal, 16.
2.A remite prezenta decizie cet. Gore Pavel.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.15 Cu privire la confirmarea modului de folosinţă a terenului
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”,  art, 36 Cod Funciar RM în  baza  cererii  depuse  de  cet. Bucşan Natalia, domiciliată în  or.  Durleşti, str.Caucaz, 89 (prin procură în interesele cet. Filip Tatiana), Consiliul  DECIDE:
1.A confirma că terenul cu suprafaţa de 0,0902, cu nr. cadastral 0121106429 amplasat în extravilanul or.Durleşti, face parte din categoria terenurilor  ”agricole” cu modul de folosinţă ”grădină”. Proprietarul bunului imobil cu nr. cadastral 0121106429 este cet. Filip Tatiana, în temeiul Contractului de donaţie nr. 7730 din 09.06.2014.
2.Se obligă beneficiarul perfectarea actelor necesare pentru îregistrarea modificărilor, în registrul cadastral teritorial, al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Secretarului Consiliului or.Durleşti, dlui A.Balan.
Avizul comisiei juridice pozitiv

3/1.16 Cu privire la formarea bunului imobil
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.06 „Privind administraţia publică locală” şi în baza demersului ÎCS ”RED Union Fenosa”SA cu sediul mun. Chi;inău str. Andrei Doga, 4, Consiliul or.Durleşti, DECIDE:
1.A  permite formarea bunului imobil cu suprafaţa de 0,0006 ha. amplasat în or. Durleşti, str.A. Donici, f/n., din terenul intravilan  cu nr. cadastral al sectorului 0121107, pentru amplasarea staţiei de transformare a curentului electric şi înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău după APL.          
2.Prezenta decizie va servi  drept temei pentru înregistrarea  în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Secretarului Consiliului or.Durleşti, dlui A.Balan.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.17  Cu privire la formarea bunurilor imobile, prin divizarea bunului imobil, amplasat în mun. Chişinău or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 25
În temeiul art. 14 a Legii nr. 436‑XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu formarea bunurilor imobile, prin divizarea bunului imobil, Consiliul or. Durleşti DECIDE:
1.A diviza bunul imobil înscris în Registrul bunurilor imobile, ţinut de OCT Chişinău cu nr. Cadastral 0121116128 şi suprafaţa de 0,2022 ha, ce le aparţine în proprietate comună, cu închierea actului juridic între proprietari.
2. A forma patru bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în hotarele generale, în conformitate cu planurile geometrice.
- bunul imobil 001 – amplasat în or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 25, compus din construcţiile 01 (casă de locuit individuală), 02( casă de locuit), 03 (construcţii accesorie), 04 (construcţii accesorie), 05 (construcţii accesorie) şi sectorul de teren cu suprafaţa de 0.1114 ha, destinat pentru construcţie locativă, care 0,0600 ha ( a cîte ½ cote parte - 29,93 %) sunt proprietatea dnei Anencov Oxana şi Iacubenco Igor, iar 0,0514 ha, ceea ce constituie 46,14% rămin după APL:
- bunul imobil 002 – amplasat în or. Durleşti, str. T. Vladimirescu,f/n, compus  din sectorul de teren cu suprafaţa de 0,0208 ha, care trece în proprietatea Administraţiei Publice Locale a or. Durleşti:
- bunul imobil 003 – amplasat în or. Durleşti, str. T. Vladimirescu,f/n, compus  din sectorul de teren cu suprafaţa de 0,0600 ha, care trece în proprietatea Administraţiei Publice Locale a or. Durleşti:
- bunul imobil 004 – amplasat în or. Durleşti, str. T. Vladimirescu,f/n, compus  din sectorul de teren cu suprafaţa de 0,0100 ha, care trece în proprietatea Administraţiei Publice Locale a or. Durleşti.
3. Proprietarul sectorului de teren va înregistra modificările respective la  OCT Chişinău.
4.Se solicită OCT Chişinău operarea modificărilor în planul cadastral şi Registrele bunurilor imobile, conform Dosarului Tehnic la formarea bunurilor imobile, prin divizarea bunului imobil, amplasat în or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 25.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii, se pune în seama primarului dnei Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.1  Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Ceban Steluţa, domiciliată în mun. Chişinău,or. Durleşti, str.27 august, 72, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Ceban Steluţa, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 27,67 m.p., (1/6 cotă parte) ceea ce constituie 3,20%, din terenul cu suprafaţa de 866 m.p., situat în or.Durleşti, str. 27 august, 72, cu nr.cadasrtral 0121115318.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Ceban Steluţa, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.2 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Ceban Vasile, domiciliat în mun. Chişinău,or. Durleşti, str. 27 august, 72, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Ceban Vasile, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 27,67 m.p., (1/6 cotă parte) ceea ce constituie 3,20%, din terenul cu suprafaţa de 866 m.p., situat în or.Durleşti, str. 27 august, 72, cu nr.cadasrtral 0121115318.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Ceban Vasile, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.3 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Ceban Maria, domiciliată în mun. Chişinău,or. Durleşti, str. 27 august, 72, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Ceban Maria, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 110,66 m.p., (2/3 cotă parte) ceea ce constituie 12,77%, din terenul cu suprafaţa de 866 m.p., situat în or.Durleşti, str. 27 august, 72, cu nr.cadasrtral 0121115318.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Ceban Maria, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv
3/1.18.4 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
             În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Sîrbu Victor,
domiciliat în r-nul Cimişlia, str. Fîntînilor, 18, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:

1.A permite cet. Sîrbu Victor, cumpărarea  cotei părţi  (surplus de teren)  în  mărime  de 144 m.p., ceea ce constituie 17,06 %, din  terenul  de pe lîngă casă, cu  suprafaţa  de 844 m.p. situat în or.Durleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 16, cu nr.cadasrtral 0121109154.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Sîrbu Victor, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3.  Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4. .Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5. .Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.5  Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Şmigon Angela, domiciliată în r-nul Rezina sat. Saharna Nouă , Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Şmigon Angela, cumpărarea  terenului aferent garajului în  mărime  de 31 m.p., situat în or.Durleşti, str-la. Vovinţeni, 1 box.32, cu nr.cadasrtral 0121113354.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Şmigon Angela, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.6 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Miloaga Mihai Danut, domiciliat în România, București sect. 2 str. Popa Nan, nr. 8 ap. 1, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Miloaga Mihai Danut, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 60 m.p.,(1/3 cotă parte) ceea ce constituie 6,82%, din terenul cu suprafața de 880 m.p., situat în or.Durleşti, str. Izvoarelor,29 cu nr.cadasrtral 0121110059.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Miloaga Mihai Danut, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.7 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Cireș Victor, domiciliat în mun. Chişinău,or. Durlești, str. M. Dosoftei, 16 Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Cireș Victor, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 22,5 m.p.,(1/8 cotă parte) ceea ce constituie 2,55%, din terenul cu suprafața de 880 m.p., situat în or.Durleşti, str. Izvoarelor,29 cu nr.cadasrtral 0121110059.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Cireș Victor, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.8 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Cireș Dorin, domiciliat în mun. Chişinău,or. Durlești, str. Dosoftei, 16 Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Cireș Dorin, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 37,5 m.p.,(5/24 cotă parte) ceea ce constituie 4,26%, din terenul cu suprafața de 880 m.p., situat în or.Durleşti, str. Izvoarelor,29 cu nr.cadasrtral 0121110059.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Cireș Dorin, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.9 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Coțofană Zinaida, domiciliată în mun. Chişinău,or. Durlești, str. Gh. Cojbuc,38 Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Coțofană Zinaida, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 327 m.p., ceea ce constituie 31,84%, din terenul cu suprafața de 1027 m.p., situat în or.Durleşti, str. Gh. Cojbuc,38, cu nr.cadasrtral 0121116030.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Coțofană Zinaida, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.10 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Lungu Liuba, domiciliată în mun. Chişinău,or. Durlești, str.Vasile Lupu, 49, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Lungu Liuba, cumpărarea  terenului aferent casei de locuit, în  mărime  de 840 m.p., ceea ce constituie 51,55%, din terenul cu suprafața de 1540 m.p., situat în or.Durleşti, str. V. Lupu, 49, cu nr.cadasrtral 0121110098.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Lungu Liuba, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.11 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Bogdan Maria, domiciliată în r-nul Călărași, s. Tuzara, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1. A  înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău după APL, bunul imobil în mărime de 24,17% ceeea ce constituie 3/10 cotă parte din suprafaţa de 0,0869ha, amplasat în or. Durleşti, str. Gh. Cojbuc,26 cu nr. cadastral 0121117089.    
1.A permite cet. Bogdan Maria, cumpărarea terenului aferent casei de locuit în  mărime de 24,17% ceeea ce constituie 3/10 cotă parte din suprafaţa de 0,0869ha situat în or.Durleşti, str. Gh. Cojbuc,26, cu nr.cadasrtral 0121117089.
3.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Bogdan Maria, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
4. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
5.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.12 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Ermicioi Olesea, domiciliată în or. Durlești str. Caucazului,2, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Ermicioi Olesea, cumpărarea  terenului aferent construcției, în  mărime  de 403 m.p., situat în or.Durleşti, str. Caucazului, f/n, cu nr.cadasrtral 0121112408.
2.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Ermicioi Olesea, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
3. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
4.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
5.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.13 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Macovei Maria, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Dimo, 45, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Macovei Maria, cumpărarea  cotei părţi  (surplus de teren)  în  mărime  de 103 m.p., ceea ce constituie 12,83 %, din  terenul  de pe lîngă casă, cu  suprafaţa  de 803 m.p. situat în or.Durleşti, str. Dimo, 45, cu nr.cadasrtral 0121108229.
3.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Macovei Maria, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
4. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
5.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.14 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Siminițchi Silvia, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești, str. D. Morilor, 25, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Siminițchi Silvia, cumpărarea  cotei părţi  (surplus de teren)  în  mărime  de 263 m.p., ceea ce constituie 27,31 %, din  terenul  de pe lîngă casă, cu  suprafaţa  de 963 m.p. situat în or.Durleşti, str. D. Morilor, 25, cu nr.cadasrtral 0121117206.
3.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Siminițchi Silvia, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
4. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
5.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.15 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Cebotari Sergiu, domiciliat în or. Durlești str. G. Cojbuc, 26, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1. A  înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău după APL, bunul imobil cu suprafaţa de 0,0701 ha, amplasat în or. Durleşti, str. Gh. Cojbuc,26 cu nr. cadastral 0121117393.    
1.A permite cet. Cebotari Sergiu, cumpărarea terenului aferent casei de locuit în  mărime de 701 m.p., situat în or.Durleşti, str. Gh. Cojbuc,26, cu nr.cadasrtral 0121117393.
3.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Cebotari Sergiu, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
4. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
5.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.18.16 Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Călin Rodica, domiciliată în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ion Creangă, 25A, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1.A permite cet. Călin Rodica, cumpărarea  cotei părţi  (surplus de teren)  în  mărime  de 129 m.p., ceea ce constituie 15,56 %, din  terenul  de pe lîngă casă, cu  suprafaţa  de 829 m.p. situat în or.Durleşti, str. Ion Creangă, 25A, cu nr.cadasrtral 0121108253.
3.Contabilitatea centralizată a Primăriei or.Durleşti v-a perfecta borderoul de calcul cet. Călin Rodica, în baza Legii R.Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului ţinînd cont de toate modificările şi completările la aceasta.
4. Beneficiarul va perfecta actele necesare înstrăinării lotului.
5.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
6.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.19.1 Cu privire la înregistrarea terenului după APL
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depusă  de  cet. Deli Vera, domiciliată în mun. Chişinău,or. Durlești str. L. Damian, 14, Consiliul  or.  Durleşti   DECIDE:
1. A  înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău după APL, ½ cotă parte, din imobilul cu suprafaţa de 0,0508 ha, amplasat în or. Durleşti,str. L. Damian, 14, cu nr. cadastral 0121118274.
2.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.19.2  Cu privire la  înregistrarea terenului după APL
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depuse  de  cet. Iluţ Larisa, domiciliată în  or.Durleşti, str. M. Dosoftei, 65, Consiliul  or. Durleşti    DECIDE:
1.A înregistra după APL, terenul în mărime de 805 m.p., situat în or. Durleşti, str. M. Dosoftei, 65,cu nr. cadastral 0121109173.
2.OCT Chişinău va înregistra terenul sus indicat, în Registrul Bunurilor Imobile.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.19.3  Cu privire la la înregistrarea terenului după APL
În  temeiul  art. 14  a  Legii  nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind  administraţia  publică   locală”, în  baza  cererii  depuse  de  cet. Sava Vladimir, domiciliat în  or.Durleşti, str. Caucazului, 27a, Consiliul  or. Durleşti    DECIDE:
1.A înregistra după APL, terenul în mărime de 652 m.p., situat în or. Durleşti, str. Caucazului, 27,cu nr. cadastral 0121.
2.OCT Chişinău va înregistra terenul sus indicat, în Registrul Bunurilor Imobile.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.20.1  Cu privire la  modificarea  planului  general urbanistic
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi în baza cererii şi actelor prezentate de Gheorghiţa Angela, domiciliată  or.Durleşti, str.Livezilor nr.12,Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.A aproba  modificările în planul   urbanistic general conform planului de trasare şi concretizare a limitei liniilor roşii la terenul din str. T.Vladimirescu   nr.73, or.Durleşti cu nr.cadastral  0121113003, din  varianta  veche în varianta revăzută conform planului elaborat şi anexat la prezenta decizie.
2.Beneficiarul v-a perfecta  pachetele  de documente necesar întru efectuarea modificărilor respective cu desemnarea limitei liniilor roşii al terenului cu înaintarea şi coordonarea modificărilor la Institutul de Proiectări pentru Organizarea  teritoriului ( Chişinău Proiect) şi Primăriei or.Durleşti, conform prevederilor prezentei decizii, cu suportul tuturor cheltuielilor pentru executarea deciziei date.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Primarului or.Durleşti,    dnei  Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.20.2 Cu privire la  modificarea  planului  general urbanistic
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi în baza cererii şi actelor prezentate de Societatea cu Răspundere Limitată „Pictrol”, sediul mun.Chişinău, str.Tighina nr.39, of.10, Consiliul or.Durleşti
    DECIDE:
1.A aproba modificările în planul urbanistic general conform planului urbanistic de detaliu şi concretizare a limitei liniilor roşii elaborat de Institutul de Proiectări pentru Organizarea teritoriului (Chişinău Proiect) la terenul din str. T.Vladimerescu nr.55, or.Durleşti cu nr.cadastral  0121115665, din varianta veche în varianta revăzută conform planului elaborat.
2.Beneficiarul v-a pregăti pachetul de documente necesare pentru executarea prevederilor p.1 a prezentei decizii cu coordonarea documentaţiei la Institutul de Proiectări pentru Organizarea teritoriului (Chişinău Proiect) şi Primăriei or.Durleşti, cu suportul tuturor cheltuielilor pentru executarea deciziei date din cont propriu şi nu vor solicita restituirea acestora de către Consiliul or.Durleşti. 
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama Primarului or.Durleşti, dnei  Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.21 Cu privire la aprobarea Dosarului tehnic şi actualizarea planului cadastral a sectorului de teren cu nr. cadastral  0121117465, din or. Durleşti, str. Burebista, 36A
În temeiul art. 14 a Legii nr. 436‑XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în conformitate cu actul de constatare pe teren la identificarea bunului imobil şi actualizarea planului geometric şi  în baza cerereii cet. Coțonoga Serghei , domiciliat în r-nul Ialoveni, s. Ulmu, Consiliul or. Durleşti DECIDE:
1.Se aprobă Dosarul tehnic la actualizarea planului cadastral a sectorului de teren, cu nr. cadastral  0l21117465, din or. Durleşti, str. Burebista, 36A, elaborat de SRL ”Imobil Terra Grup”.
2. Solicitantul va înregistra modificările respective la  OCT Chişinău.
3.Se solicită OCT Chişinău operarea modificărilor în planul cadastral şi Registrele bunurilor imobile, conform Dosarului Tehnic la identificarea bunului imobil şi actualizarea planului geometric a sectorului de teren, indicate în pct. 1 al prezentei decizii.
4.Controlul executării prevederilor prezentei decizii, se pune în seama primarului d-na Eleonora Șaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.22.1 Cu privire la radierea din registrul bunurilor imobile
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia Publică Locală”,  Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A radia din Registrul Bunurilor Imobile terenul cu nr. cadastral 0121124393, în mărime de 0,144 ha, care aparține APL .
2. Prezenta decizie va servi drept temei pentru radierea din Registrul Bunurilor Imobile şi din grafică a înscrisurilor, al OCT Chişinău.
3.Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  primarului or.Durleşti, dlui dna Eleonora Şaran.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.22.2 Cu privire la radierea din registrul bunurilor imobile
În baza cererii cet. Curarari Ana domiciliată or. Durlești str. Barbu Lăutaru, 19 și în temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia Publică Locală”,  Consiliul or.Durleşti   DECIDE:
1.A radia din Registrul Bunurilor Imobile terenul cu nr. cadastral 01211201066, în mărime de 0,0282 ha, care aparține APL .
2. Prezenta decizie va servi drept temei pentru radierea din Registrul Bunurilor Imobile şi din grafică a înscrisurilor, al OCT Chişinău.
3.Controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama  primarului or.Durleşti, dlui Nicolae Crudu.
Avizul comisiei funciare pozitiv

3/1.23.1  Cu privire la shimbarea destinaţiei imobilului
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi în baza cererii şi actelor prezentate de cet.Ţurcanu Aurica, domiciliat în raionul Glodeni, satul Viişoara, Consiliul or.Durleşti  DECIDE:
1.A permite cet.Ţurcanu Aurica schimbarea destinaţiei imobilului  încăperea izolată (nelocativă ) cu suprafaţa de 43,5 m.p. cu nr.cadastral 0121106.769.01.105 amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95  garaj 5, din nelocativă   în  destinaţie locativă.
2.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei  Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.23.2  Cu privire la shimbarea destinaţiei imobilului
În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi în baza cererii şi actelor prezentate de cet.Crudu Diana, domiciliată în or.Durleşti, str.Caucazului nr.72 Consiliul or.Durleşti  DECIDE:
1.A permite cet.Crudu Diana schimbarea destinaţiei imobilelor  încăperelor izolate  (nelocative )
-1. cu suprafaţa de 67,0 m.p. cu nr.cadastral 0121106843.01.131  amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95/1, nr. 49,
-2. cu suprafaţa de 53,8 m.p. cu nr.cadastral 0121106843.01.130  amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95/1, nr. 48,
-3. cu suprafaţa de 85,6 m.p. cu nr.cadastral 0121106843.01.101  amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95/1, nr. 46,
-4. cu suprafaţa de 66,4 m.p. cu nr.cadastral 0121106843.01.132  amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95/1, nr. 50,  din nelocativă   în  destinaţie locativă.
2.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei  Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.23.3 Cu privire la shimbarea destinaţiei imobilului

     În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală” şi în baza cererii şi actelor prezentate de cet.Lazu Gheorge, domiciliat în r-nul Basarabeasca, s.Sadaclia, str.Şcolii nr.24, Consiliul or.Durleşti  DECIDE:
1.A permite cet.Lazu Gheorge schimbarea destinaţiei imobilului  încăperea izolată (nelocativă ) cu suprafaţa de 67,4 m.p. cu nr.cadastral 0121106843.01.129  amplasată în or.Durleşti, str. Cartuşa, nr.95/1, din nelocativă   în  destinaţie locativă.
2.Prezenta decizie va servi drept temei pentru înregistrare în Registrul Bunurilor Imobile al OCT Chişinău.
3.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei  Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv
3/1.24.1  Cu privire la legiferarea garajului

În baza  art.14 a Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Legea privind preţul  normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîntului, examinînd cererea depusă  de   cet. Constantinov Elena, domiciliată  în or.Durleşti, str.Marinescu  nr.44 ap.10,  Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.A legifera construcţia garajului din str.Marinescu  nr.40 lot,18,  a cet. Constantinov Elena
2.A impune cet. Constantinov Elena achitarea plăţii de locaţiune a  terenului, pentru perioada de folosire în mărime de 10%  anual din preţul  normativ al  terenului cu suprafaţa de 28 m.p.
3. Specialistul în planificare a Primăriei or.Durleşti,   va calcula mărimea  plăţii de locaţiune şi va asigura perfectarea  contractului de locaţiune şi incasarea  plăţii de locaţiune conform pct. 2 a prezentei decizii.
4.Beneficiarul  va comanda  documentaţia de legiferare a imobilului din str.Marinescu  nr.40 lot,18.
5.A obliga  OCT Chişinău să înregistreze în Registrul bunurilor imobile şi a recunoaşte dreptul de  proprietate a bunurilor imobile (teren) după APL şi a contractului  de locaţiune  conform prevederilor prezentei decizii.
6.Controlul  executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei   Eleonora Şaran.
Avizul comisiei dezvoltare pozitiv

3/1.24.2 Cu privire la legiferarea garajului
În baza  art.14 a Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, Legea privind preţul  normativ şi modul de vînzare cumpărare a pămîntului, examinînd cererea depusă  de   cet. Guţu Valentina , domiciliată  în or.Durleşti, str.M.Viteazul   nr.2 ap.3,  Consiliul or.Durleşti
DECIDE:
1.A legifera construcţia garajului din str.M.Viteazul  nr.2 lot 3, a cet. Guţu Valentina
2.A impune cet. Guţu Valentina achitarea plăţii de locaţiune a  terenului, pentru perioada de folosire în mărime de 10%  anual din preţul  normativ al  terenului cu suprafaţa de 31m.p.
3. Specialistul în planificare a Primăriei or.Durleşti,   va calcula mărimea  plăţii de locaţiune şi va asigura perfectarea  contractului de locaţiune şi incasarea  plăţii de locaţiune conform pct. 2 a prezentei decizii.
4.Beneficiarul  va comanda  documentaţia de legiferare a imobilului din str.M.Viteazul  nr.2 lot 3.
5.A obliga  OCT Chişinău să înregistreze în Registrul bunurilor imobile şi a recunoaşte dreptul de  proprietate a bunurilor imobile (teren) după APL şi a contractului  de locaţiune  conform prevederilor prezentei decizii.
6.Controlul  executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, dnei   Eleonora Şaran.
 

Preşedinte de şedinţă                                                                      ___________

Secretar al Consiliului                                                            Andrei Balan