AVIZ CONCURS!

AVIZ CONCURS!

 

Primăria or.Durleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de director al  următoarelor instituţii de învăţământ general:

  1. Instituţia preşcolara nr.2 din or.Durleşti;
  2. 2.instituţia preşcolară nr.3 din or.Durleşti.

Condiţii de participare la concurs

La funcţia de director al instituţiei de  învăţământ general poate candida persoana care întruneşte  cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare ;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; pentru instituţiile de învăţământ special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65  ani;

- cunoaşte limba română (pentru angajare în  instituţiile  unde  limba  de  predare  este  alta  decât  limba română - cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la Primăria or.Durleşti, bir.13), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice  din  ziua  publicării anunţului,  dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

- cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la  Regulament;

-  copia actului de identitate;

-  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

- copia/copiile  actului/actelor  ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic

- copia carnetului de muncă autentificat;

-  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la  Regulament;

- certificatul medical care  atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic  şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant,  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate ’’corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru  a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără  a fi însoţite  de  originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. 

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În  acest caz, în ziua desfăşurării  concursului, sub  sancţiunea  neadmiterii la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin  reprezentant,  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse la Primăria or.Durleşti, bir.13, str.Al. cel Bun 13.

Data-limită de depunere a actelor – 20 iunie, ora 17.00

Descarca document.