Concurs funcţii vacante!

Primăria or.Durleşti anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 - Specialist în colectarea impozitului;

 - Consultant  juridic.

 - Specialist în relaţii cu publicul

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

-          Studii superioare juridice şi/sau economice.

 

II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-          copia buletinului de identitate;

-          copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-          cazierul judiciar.   

III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   18 iulie 2017, ora 16:00

telefon de contact: 58 44 79;

adresa poştală: or. Durleşti, str. Al. cel Bun, 13

persoana de contact: Golban Ivan.

Descarca documentul